Maanomistaja-info 29.11.2021

Maanomistaja-info tilaisuus pidettiin Ruotsulanhovissa ma 29.11.2021. Tilaisuudessa esiteltiin hanke ja sen tavoitteita sekä taustoja. Paikalla oli 20 henkeä sekä teams-yhteydellä mukana 15 henkeä.

Infotilaisuuden aineistoa

Tilaisuuden ennakkomateriaali

Jämsän kaupunki on käynnistänyt Himos-Jämsä ulkoilureitistön suunnitteluprosessin. Reitistön tavoitteena on tarjota kuntalaisille ja matkailijoille selkeä, turvallinen ja laadukas mahdollisuus liikkumiseen luontoalueilla virkistystarkoituksessa. Reitistö tarjoaa monipuolisia reittivaihtoehtoja arkiliikuntaan, lähiretkeilyyn, pidempien vaellusten sekä maastopyöräretkien tekemiseen matkailu- ja asutusalueiden läheisiin metsiin. Laajempana tavoitteena reitistölle on matkailupalveluiden, liikunnan olosuhteiden ja virkistyskäytön lisääminen ja erityisesti kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen. Tavoite on myös ohjata maastossa liikkujat ylläpidetyille virallisille reiteille. 

Tällä tiedotteella kutsumme maanomistajat mukaan vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin ja jaamme tietoa ulkoilureittisuunnitelman toteutuksesta.

Havainnekuva ulkoilureitistä. Lähtökohtaisesti jo olemassa oleva polku on aina paras kaikille.

Reitin suunnittelu ja tarve

Reittisuunnittelulla pyritään edistämään reittien laatua, jatkuvuutta sekä saavutettavuutta. Reittisuunnittelulla pystytään vähentämään ristiriitoja reittien ja muiden maankäyttömuotojen välillä. Maanomistajan näkökulmasta jokamiehen oikeudella tapahtuvan hajanaisen kulkemisen ohjaaminen merkityille reiteille on toivottavaa. Reitit suunnitellaan vain tarpeeseen. Työhön sisältyy myös taukopaikkojen kehittämisen arviointi. Suunnittelun aikaisella osallistamisella reitistä tulee mahdollisimman tarkoituksen mukainen sekä voidaan minimoida siitä aiheutuvat haitat maa- ja metsätaloudelle. Kaikkia maanomistajia kohdellaan tasavertaisesti.

Reitin ominaisuudet

Reitin vaatima tilatarve on kahden (2) metrin levyinen. Reitistön polku voi olla, ja usein onkin, tätä kapeampi. Reitistö kulkee lähtökohtaisesti olemassa olevia polkuja pitkin niin, että uutta polkua tehdään mahdollisimman vähän. Reitistö voi kulkea myös olemassa olevia hiihtoreitistöjä tai yksityisteitä pitkin niin kutsuttuna monikäyttöreittinä. Tällöin hiihtolatu tai yksityistie muodostuu osaksi ulkoilureitistöä.

Ulkoilureitin pitäjällä on oikeus ottaa reittiin kuuluva alue käyttöönsä ja tarvittaessa poistaa haittaavia luonnonesteitä, kun ulkoilureittitoimitus on saanut lainvoiman ja korvaus on suoritettu. Kaupunki merkitsee reitistön maastoon asianmukaisesti esim. maalimerkein, reittiopastein ja tarvittaessa asennettavin viitoin sekä infotauluin. Reitistön käyttämisen edellyttämät rakenteet, kuten pitkospuut, piensillat, rummut ja kestävöinnin rakentaa ja kunnossapitää kunta. Rakennus-, kunnossapito- ja huoltotöiden tekemiseen kunta voi käyttää moottorikelkkaa tai mönkijää.

Reitin käyttö

Reitistö on tarkoitettu lihasvoimin tapahtuvaan liikuntaan, mm. retkeilyyn, kuntoliikuntaan, maastopyöräilyyn, juoksuun, ulkoiluun ja luontoon tutustumiseen. Reitti voidaan pitää auki myös talvella. Liikkujia tullaa ohjeistamaan reitin käytöstä infotauluilla ja opasteilla. Moottoroiduilla välineillä reitillä liikkuminen on kielletty. Kunta voi antaa määräyksiä ja ohjeita ulkoilureitin käyttämisestä.

Maanomistaja voi käyttää reitistön aluetta normaaleilla maatilan koneilla tapahtuvaan maa- ja metsätaloustöiden tekemiseen niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa reitille ja ettei se haittaa reitistön käyttöä tarpeettomasti. Reitistö ei myöskään rajoita yksityistiellä kulkiessaan mitenkään tien normaalia käyttöä. 

Reitistön käyttämiseen myös liikuntatapahtumissa voi kunta myöntää luvan. Reitistön kunnossa- ja puhtaanapidosta huolehtii kunta. Kunnossapitoon kuuluu reitistön ja siihen mahdollisesti kuuluvien rakenteiden pitäminen sellaisessa kunnossa, että siellä voidaan harjoittaa moottoritonta maastoliikuntaa, aiheuttamattamuulle maankäytölle tarpeetonta haittaa.

Usein esille tulevia asioita

 • Moottoriajoneuvoliikenne reitillä on kielletty (lukuun ottamatta reitin kunnossapitoa ja olemassa olevien teiden käyttöä).
 • Roskaaminen reitillä on kiellettyä.
 • Ulkoilureitin virallistaminen ja merkitseminen maastoon vähentää luvatonta moottoriajoneuvojen käyttöä ja roskaamista.
 • Reitistö lisää virkistyskäyttöä siihen kuuluvilla poluilla, mutta vastaavasti vähentää kulkua ulkopuolisilla poluilla.
 • Reitistö ei vaikuta maaston kuivatukseen: ojien ja purojen yli tehdään rummut tai kevyet sillat.
 • Luonnollinen polku on paras ulkoilureitti. Olemassa olevia, näkyviä, kulkukelpoisia polkuja ei ole tarkoitus leventää tai muokata, ellei se ole välttämätöntä.

Ulkoilureittisuunnitelman alustava aikataulu

Ulkoilulain (1973/606) mukainen ulkoilureittisuunnitelma ja ulkoilureittitoimitus

 • Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma sekä pidettävä paikalla ulkoilureittitoimitus
 • Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan kunnan toimesta
 • Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Kun ulkoilureittisuunnitelma on vahvistettu lainvoimaisella päätöksellä, hakee kunta ulkoilureittitoimitusta Maanmittauslaitokselta
 • Kunta voi hakea ulkoilureittitoimitusta myös ilman vahvistettua ulkoilureittisuunnitelmaa, mikäli linjaukselle on maanomistajan suostumus tai voimassa olevan yleis- tai asemakaava
 • Ulkoilureittitoimituksessa määrätään maanomistajille maksettavista korvauksista. Toimituskustannuksista ja korvauksista vastaa kunta.
 • Kun ulkoilureittitoimitus on saanut lainvoiman ja korvaus maanomistajalle tai haltijalle on suoritettu, ulkoilureitin pitäjällä on oikeus ottaa reittiin kuuluva alue haltuunsa
 • Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asia. Kunta voi myös uskoa ulkoilureitin pitämisen sopivaksi katsomalleen yhteisölle.
 • lisätietoa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606 

Lisätietoa ja infotilaisuus

Maanomistajille järjestetään erillinen infotilaisuus ma 29.11.2021 klo 17:30 Ruotsulan Hovissa, Turkinkyläntie 74, Jämsä. Tilaisuudessa on mahdollista keskustella hankkeen työryhmän kanssa sekä antaa palautetta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams-palvelun kautta, pääset osallistumaan tästä tai hankkeen nettisivuilta löytyvästä linkistä. Etäyhteydellä osallistuminen ei vaadi erillisiä ohjelmia, palvelu toimii verkkoselaimen kautta.

Voitte toimittaa etukäteen aineistoa ulkoilureittisuunnitelman lähtötiedoiksi osoitteeseen antti.makinen(at)jamsa.fi. Jos teillä on kysyttävää prosessiin liittyen, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Jämsän kaupunki
Antti Mäkinen  
antti.makinen(at)jamsa.fi 
puh. +358 40 756 1240